بیمه باربری


بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی


شرکتها و موسسات حمل ونقل داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان ویا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار می گردد صحیح و سالم به مقصد برساند.

بیمه نامه باربری


این گروه از بیمه های باربری شامل بیمه های باربری داخلی ، وارداتی ، صادراتی و ترانزیت می باشد.

بیمه نامه مسئولیت شرکتهای حمل ونقل بین المللی CMR


عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار ، درمقابل صاحبان کالا و یا ذوی الحقوق دیگر طبق مقررات کنوانسیون ((CMR )) در رابطه با راهنامه های (way Bill) حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که توسط بیمه گذار صادر می شود.